Organisaties en werkgroepen

In Nederland zijn diverse organisaties en (bewoners)groepen betrokken bij het thema invasieve exoten. De rol kan verschillen, variërend van voorlichting, wetenschappelijk of praktijkonderzoek, (beleids)advisering, handhaving, signalering tot bestrijding. Op deze pagina vindt u een overzicht van betrokken organisaties en groepen.

Invasieve Exoten Beleid

Beleid met betrekking tot invasieve exoten wordt op Europees en nationaal niveau gemaakt. Onderstaand de balangrijkste partijen die hierbij betrokken zijn.

Herkennen van invasieve exoten

Bewustwording van de effecten die invasieve exoten kunnen veroorzaken begint met herkenning van de soorten die daarbij een rol spelen. Op onderstaande websites en die van de soortenorganisaties vindt u informatie en foto's van veel verschillende exoten.

Preventie

Preventie is de meest kosteneffectieve aanpak van invasieve exoten. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat er nieuwe haarden ontstaan. Particulieren worden opgeroepen om geen overtollige planten of resten van planten weg te gooien in de natuur maar deze af te voeren met het groenafval. Neem geen (delen van) planten mee uit het buitenland.

Signaleren en Melden

Als een soort zich heeft weten te vestigen en dreigt te verwilderen is het belangrijk dat beheerders snel weten waar de soort aanwezig is. Vaak is het dan nog relatief gemakkelijk om de exoot te verwijderen. Geef waarnemingen daarom door via de smartphone-app: 'snApp de exoot' (Android & iOS) of één van de andere invoer-apps zoals Telmee en Waarnemeing.nl.

Bestrijden van invasieve exoten

Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn er veel verschillende organisaties, bedrijven en vrijwilligers die (natuur)terreinen, percelen of kapitaalgoederen beheren en/of bezitten en daarmee een rol hebben in de aanpak van invasieve exoten.

Bewonersinitiatieven

Er zijn meerdere bewonersgroepen actief in het bestrijden van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Onderstaand enkele voorbeelden.

Soortenorganisaties

De soortenorganisaties vormen een netwerk die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. 

Kennisdeling invasieve exoten

Naast het Kennisnetwerk Invasieve Exoten zijn er verschillende initiatieven gericht op kennisdeling over invasieve exoten.

Onderzoek

Verschillende kennisinstellingen in Nederland doen wetenschappelijk of praktijkonderzoek met betrekking tot (invasieve) exoten.

Onderzoeksprojecten

Er lopen verschillende meerjarige onderzoeksprojecten naar de aanpak van invasieve exoten. Onderstaand enkele voorbeelden.